Aktuellt

Medlemsinfo

Dags att betala medlemsavgiften
Sista datum för inbetalning av medlemsagiften för verksamhetsåret 2014 är
31 december 2013. Som beslutades på årstämman tidigare i år, är nästa års avgift höjd till 90 kr per medlem.
Dessutom ska medlemsavgiften till SB&K betalas till respektive distrikt.
Information om avgifterna har gått ut med brev till alla aktuella adresser i medlemsregistret. Har ni inte fått detta kontakta SB&Ks kansli snarast.

Inför årsstämman
Förbundets årsstämma äger rum i samband med SB&K:s årsstämma i Stockholm den 22 mars 2014.

Föreningens rösträtt – betala medlemsavgiften i tid!
Från stadgarna: § 3 Rösträtt, 3.1 För att ha rösträtt på förbundsstämma skall förening till SB&K samt Förbundet senast den 31 december året före verksamhetsåret erlägga av SB&K respektive förbundsstämma fastställda avgifter, samt till Förbundet och SB&K insända begärda årsrapporter. Detta gäller även tidigare års eventuella obetalda avgifter. För nyinvalda föreningar gäller dock att de ska ha betalat föreskrivna avgifter senast den 31 december verksamhetsåret.

Skicka in eventuella motioner i tid
Från stadgarna: § 7 Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsstämman, 7.1 Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie förbundsstämma (motioner) skall ha inkommit till förbundsstyrelsen senast den 15 januari. Rätt att lämna motion har förening i Förbundet.

Nyheter om LOK-stödet
Fr o m 2014 är åldersgränsen för medlemmarnas aktivitetsstöd glädjande nog höjd från 20 till 25 år. Det innebär en stor skillnad för de flesta klubbar, då många tränande ligger runt den åldern. Glöm inte att söka LOK-stöd i tid! Detta görs via IdrottOnline.