Årsmöte den 25 mars

Förbundsstämman i Svenska Kung fu & Wushuförbundet kommer hållas lördagen den 25 mars kl 10.00 på World Trade Center i Stockholm, i samband med SB&Ks stämma som hålls kl 14.00

Fullmaktsgranskning sker innan mötet. Ombud ska ha påskriven fullmakt i original från föreningens firmatecknare.

Valberedningens förslag
Samtliga i sittande styrelse ställer upp för omval:

Peder Finnsiö, ordförande
Ulrika Blom, sekreterare       
Shauna Mae Adams, kassör       
Luciano Macri, vice ordförande
Mikael Pettersson
Li Min Hua Perseaus
Anwar Dekhani

Suppleanter (2 st)
Alysson Way Wanselius (omval)
Mikael Saeedghaderi (nyval)

Förnärvarande är två platser i valberedningen vakanta.
Till valberedning föreslås vidare Tord Nilsson som ordförande, och som Niklas Borgh som lekmannarevisor.
Ytterligare nomineringar på styrelseledamöter skickas till ordförande i valberedningen Tord Nilsson på tord.nilsson@nwf.se


Årsmöteshandlingar
Verksamhetsberättelse 2022
Årsredovisning 2022
Verksamhetsplan 2023
Budget 2023
Föredragningslista
Proposition om förlängda mandatperioder
Fullmakt
Röstlängd 2023

Stadgar