Förbundsstämma 20 april

2024 års förbundsstämma hålls den 20 april kl 10.00 på World Trade Center i Stockholm, i samband med SB&Ks stämma.

Fullmaktsgranskning kl 09.30-09.55

Valberedningens förslag

Peder Finnsiö, ordförande – omval
Jane Svensson, sekreterare – nyval
Shauna Adams, kassör – omval
Luciano Macri, vice ordförande – omval
Anwar Dekhani, ledamot – omval
Li Min Hua, ledamot – omval
Saar Avivi, ledamot – nyval

Ulrika Blom, suppleant – nyval (tidigare sekreterare)
Mikael Saedghaderi, suppleant – omval

Tord Nilsson, ordförande i valberedningen (omval)
Allyson Way Wanselius (nyval)

Årsmöteshandslingar
Stadgar
Fullmakt
Föredragningslista
Verksamhetplan 2024
Preliminär röstlängd Wushu
Årsbokslut
Revisionsberättelse
Budget 2024
Verksamhetsberättelse 2023

Om WTC